skip to Main Content

 

عنوان خدمت زمان ارائه خدمت/روز تعرفه ارائه خدمت/ریال واحد ارائه‌دهنده خدمت واحد ناظر
اسم شماره تماس اسم شماره تماس
خدمات پذیرایی (رستوران‌ها وسایر غرف اغذیه) ارائه سرویس در موعد ناهار و شام (پرسنلی) حضوری رستوران بزرگ نمایشگاه  21912335 واحد امور خدمات نمایشگاهی (مدیریت امور اجرایی) ۲۱۹۱۳۰۵۰ ۲۱۹۱۳۰۵۱ ۲۱۹۱۳۰۴۸
خدمات پذیرایی (رستوران‌ها وسایر غرف اغذیه) ارائه سرویس در موعد ناهار حضوری رستوران تپه سبز ۲۲۶۶۲۷۵۳ واحد امور خدمات نمایشگاهی (مدیریت امور اجرایی) ۲۱۹۱۳۰۵۰ ۲۱۹۱۳۰۵۱ ۲۱۹۱۳۰۴۸
خدمات پذیرایی (رستوران‌ها وسایر غرف اغذیه) ارائه سرویس در موعد ناهار حضوری رستوران ۱۰ و ۱۱ ۲۲۶۶۲۶۷۵ واحد امور خدمات نمایشگاهی (مدیریت امور اجرایی) ۲۱۹۱۳۰۵۰ ۲۱۹۱۳۰۵۱ ۲۱۹۱۳۰۴۸
خدمات پذیرایی (رستوران‌ها وسایر غرف اغذیه) ارائه اغذیه سرد و گرم (فست فود) حضوری رستوران میزبان (بوف) ۲۲۶۶۲۷۹۸ واحد امور خدمات نمایشگاهی (مدیریت امور اجرایی) ۲۱۹۱۳۰۵۰ ۲۱۹۱۳۰۵۱ ۲۱۹۱۳۰۴۸
Back To Top